بازار بزرگ تبریز

بازار بزرگ تبریز

/
شهر تبریز به مناسبت قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم از دیرباز…